Buổi gặp gỡ truyền thông của Nam vương Phi Việt cùng Á vương Hữu Anh