Đạt Kyo lên đường thi Nam vương Siêu quốc gia tại Ba Lan