Nguyễn Hữu Anh – Đại diện Việt Nam Á vương 4 tại Man Of The Word 2022